Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE 

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych dobrowolnie przez Klientów jest Almarina Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej 131B wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , pod numerem KRS: 0000756569, NIP: 9581663071, Regon: 221894006 
 2. Z administratorem można skontaktować się wysyłając maila na adres e-mail: sklep@humbi.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu: 587395336 lub przesyłając korespondencję na adres: Almarina Trade ul. Chwaszczyńska 131B, 81-571 Gdynia.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b RODO);
  2. w celu przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe (marketing bezpośredni) (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO);
  3. w celu statystycznym (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO);
  4. w celu badania satysfakcji Klientów (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. f RODO).
  5. w celu przekazania na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu
  6. w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z:
   1. świadczeniem przez ING Bank Śląski S.A. na rzecz Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k. usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
    (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  7. w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 2. W przypadku, gdy podanie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k., podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k..
 3. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k. przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez ING Banku Śląskiego S.A. na rzecz Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k..

 4. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. w celu weryfikacji przez ING Banku Śląskiego S.A. należytego wykonania umów zawartych ze Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k., w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k., a ING Banku Śląskiego S.A..

 5. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k., podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k. i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k. a Twisto Polska Sp. z o.o.

 6. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów oraz dokumentów, w szczególności zawierających dane osobowe.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w regulaminie odbiorcami danych osobowych Klientów będą podmioty współpracujące z Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k. tj.:
  1. operator oprogramowania IdoSell Shop;
  2. przewoźnicy / firmy kurierskie;
  3. operatorzy płatności elektronicznych;
  4. podmioty współpracujące w zakresie e-marketingu;
  5. operatorzy poczty elektronicznej;
  6. operatorzy usług księgowych.
  7. ING Bank Śląski S.A.
  8. Twisto Polska sp. z o.o

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje całość danych przekazanych Almarina Trade Sp. z o.o. sp. k.. w celu wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj.:
  1. Imię i nazwisko
  2. Adres poczty elektronicznej
  3. Adres zamieszkania
  4. Numer telefonu
  5. Numer NIP
  6. Nazwa firmy
  7. Adres do doręczeń
 2. Dane mogą być przetwarzane w zakresie wymaganym w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 pkt. 1 lit. b RODO)

PLIKI COOKIES I ZAUTOMATYZOWANE PRZECHOWYWANIE DANYCH

 1. Administrator na swojej stronie internetowej humbi.pl korzysta z plików cookies. Brak zmiany po stronie Klienta ustawień przeglądarki jest równoznaczny z akceptacją ich używania.Więcej informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej humbi.pl można uzyskać pod poniższym linkiem: https://www.humbi.pl/Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-13.html 
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych. Profilowanie nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec Klienta, służy w szczególności do analizy preferencji i dostosowania wyświetlanych ofert.


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem umowy oraz w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. rachunkowych). Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu oraz na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzanie do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

UPRAWNIENIA KLIENTA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

pixel