Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

Regulamin sklepu Humbi.pl

Humbi.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie humbi.pl, prowadzony przez Almarina Trade Gąsiorowski Jażdziewski Spółka Komandytowa (dalej: Almarina Trade) z siedzibą w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej 137B wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , pod numerem KRS: 0000756569, NIP: 9581663071, Regon: 221894006 z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@humbi.pl

1. Almarina Trade poprzez sklep Humbi.pl prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia sklepu Humbi.pl przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną, czyli przez strony internetowe.

2. Klienci mogą składać zamówienia w sklepie zarówno po założeniu Konta (Rejestracja), jak i bez zakładania Konta. 

3. W celu założenia Konta w sklepie Humbi.pl (Rejestracji) należy wypełnić formularz dostępny na stronie sklepu. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Almarina Trade, której przedmiotem są usługi świadczone przez sklep Humbi.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. 

Świadczenie usług w ramach Konta na Humbi.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Almarina Trade dotyczącą Konta, w każdym czasie wysyłając oświadczenie na adres sklep@humbi.pl. Nie dotyczy to sytuacji, w których Almarina Trade jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia.

4. Wszystkie produkty dostępne w sklepie Humbi.pl są fabrycznie nowe,  wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sklepu Humbi.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon lub  faktura VAT). Dokumenty sprzedaży są dołączane do przesyłki lub dostarczane drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

6. Zamówienia wysyłane są przy współpracy z firmami kurierskimi. Klient ponosi koszty dostawy określone na stronie  Koszty i sposoby dostawy, koszty te są również prezentowane Klientowi w trakcie dokonywania zakupu.  

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Formy i koszty dostawy

7. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Almarina Trade dotycząca zakupu danego produktu w sklepie Humbi.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Humbi.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

8. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie Humbi.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 4 dni od dnia zawarcia umowy.  Możliwe są następujące formy płatności:

 • przelewem - zapłata standardowym przelewem bankowym. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje e-mailem numer rachunku bankowego, na który powinien przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Almarina Trade, zamówienie jest przekazywane do realizacji;
 • przelewem online (pay-by-link) – szybka i wygodna forma płatności elektronicznej obsługiwana przez współpracujących z Almarina Trade operatorów płatności;
 • kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - transakcje kartami są w sposób bezpieczny autoryzowane  przez operatorów płatności. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

9. Almarina Trade współpracuje z następującymi operatorami płatności elektronicznych:

 • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166) z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399;
 • Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul.Jana Olbrachta 94, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000490970;  
 • Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (Transferuj.pl) z siedzibą w Poznaniu (61-808) przy ul. Św. Marcina 73/6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000412357
 • IAI Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (71-064) przy ul. Piastów 30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325245
 • PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 • Operator Przelewy24.pl DialCom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513
 • spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
 • ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności przelewem on-line lub kartą płatniczą są przekazywane operatorowi płatności obsługującemu przedmiotową płatność. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez operatora.

11. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres siedziby Almarina Trade. 

12. Almarina Trade zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Almarina Trade. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, otarcia, obicia, przecięcia oraz zmiany użytkowe powstające na skutek naturalnego zużycia materiału. 

13. Almarina Trade odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Almarina Trade niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Almarina Trade albo Almarina Trade nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. 

15. Almarina Trade rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Almarina Trade nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała żądania za uzasadnione.

16. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Almarina Trade. 

17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

18. W przypadku odsyłania produktu do Almarina Trade Klient zobowiązuje się należycie go zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

19. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać dostępny jest do pobrania TUTAJ 

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Humbi.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Humbi.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe Almarina Trade zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Humbi.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w Humbi.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez Almarina Trade w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Humbi.pl. 

22. Almarina Trade może zmienić Regulamin sklepu Humbi.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Almarina Trade, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Humbi.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Opisy towarów dostępnych w sklepie Humbi.pl są własnością intelektualną Almarina Trade i ich kopiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie jest niedozwolone.

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Almarina Trade w ramach Humbi.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

 

pixel