Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin promocji „Strażak Sam z voucherami CANAL+ online W PREZENCIE”

Aneks nr 1 do Regulaminu
„Strażak Sam z voucherami CANAL+ online W PREZENCIE”
(dalej: Regulamin)


§ 1 Niniejszym w Regulaminie „Strażak Sam z voucherami CANAL+ online W PREZENCIE” („Regulamin”)
spółki „Simba Toys Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza się zgodnie z par.
7.6 ww. Regulaminu następujące zmiany:
1) Punkt E (Podstawowe Zasady) otrzymuje następujące brzmienie:
E. Promocja trwa od dnia 22.11.2021 r. (od godz. 00.00) do dnia 24.12.2021 r. (do godz. 23.59)
albo do wcześniejszego wyczerpania puli Nagród (dalej: Okres Promocji); w przypadku wyczerpania
puli Nagród tj. 5000 szt. voucherów, Organizator poinformuje o tym za pośrednictwem Strony
Promocji. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do skrócenia lub wydłużenia Okresu
Promocji.
2) § 2.3.otrzymuje następujące brzmienie:
2.3 Uczestnik Promocji może otrzymać jedną Nagrodę w czasie trwania
promocji tj.: 22.11 – 24.12.2021.
§ 2 Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§ 3 Tekst jednolity Regulaminu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w par. 1 niniejszego Aneksu
zamieszczony jest poniżej:

REGULAMIN PROMOCJI
dla Konsumenta finalnego
„Strażak Sam z voucherami CANAL+ online W PREZENCIE”
(dalej: Regulamin)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
A. Organizatorem promocji konsumenckiej (sprzedaży premiowej) dotyczącej zabawek Strażak Sam marki Simba Toys – prowadzonej pod nazwą „Strażak Sam z voucherami CANAL+ online W PREZENCIE” (dalej: Promocja), jest spółka „Simba Toys Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000055810, NIP: 521-10-00-324, REGON: 010677002, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł (dalej: Organizator).
B. Promocja skierowana jest do Konsumentów finalnych (dalej: Uczestnik), polega na dostarczeniu Nagrody za zakup zabawki Strażak Sam od firmy
„Simba Toys Polska” Sp. z o.o. dokonany w jednym ze sklepów online wymienionych w punkcie 1.2 a) Regulaminu.
C. Nagroda za zakup występuje w postaci podarunku, jakim jest kod upoważniający do realizacji vouchera na miesięczny, darmowy dostęp do platformy CANAL+ online. Liczba Nagród w Okresie Promocji jest ograniczona; numery artykułów objętych Promocją wymienione są w ZAŁĄCZNIKU 1 do Regulaminu.
D. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
E. Promocja trwa od dnia 22.11.2021 r. (od godz. 00.00) do dnia 19.12.2021 r. (do godz. 23.59) albo do wcześniejszego wyczerpania puli Nagród (dalej: Okres Promocji); w przypadku wyczerpania puli Nagród tj. 5000 szt. voucherów, Organizator poinformuje o tym za pośrednictwem Strony Promocji. Organizator zastrzega sobie ponadto prawo do skrócenia lub wydłużenia Okresu Promocji.
F. Przyrzekającym Nagrody jest Organizator.
G. Regulamin Promocji określa warunki uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Organizatora oraz szczegółowe informacje dotyczące Promocji. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie
http://www.simba.com.pl/aktualnosci (dalej: Strona Promocji) oraz dodatkowo na stronach www kontrahentów Organizatora biorących udział w akcji promocyjnej .
H. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, działająca jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, która w Okresie Promocji spełnił warunki udziału w Promocji.
Nagroda – kod upoważniający Laureata do realizacji vouchera na miesięczny, darmowy dostęp do platformy CANAL+ online.


1. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI; WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY
1.1. Skorzystać z Promocji może Uczestnik, który zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia oraz spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie. Udział w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w Regulaminie.
1.2. Aby otrzymać Nagrodę należy spełnić w Okresie Promocji łącznie poniższe
warunki uczestnictwa w Promocji:
a) Promocja dotyczy zakupu przez Uczestnika zabawki Strażak Sam marki Simba oraz Dickie (artykuły wymienione w załączniku 1 do Regulaminu) dokonanego online na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w następujących sklepach online prowadzonych przez kontrahentów Organizatora, biorących udział w akcji promocyjnej, prowadzących sprzedaż ww. zabawek Organizatora:
• humbi.pl
• krainazabawy.pl
b) Aby otrzymać kod upoważniający do realizacji vouchera na miesięczny, darmowy dostęp do platformy CANAL+ online, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zakupu zabawki Strażak Sam od firmy „Simba Toys Polska” Sp. z o.o. zgodnie z 1.2 ust. a).

2. PRZEKAZANIE NAGRODY
2.1. Warunkiem otrzymania Nagrody jest spełnienie przez Uczestnika warunków określonych w punkcie 1. Nagrodą do odebrania w Promocji jest kod upoważniający do realizacji vouchera na miesięczny, darmowy dostęp do platformy CANAL+ online.
2.2. Nagrody w postaci kodów będą wysyłane Laureatom drogą e-mailową przez sklep online, w jakim został dokonany zakup zabawki Strażak Sam od firmy
„Simba Toys Polska” Sp. z o.o. w Okresie Promocji po opłaceniu zakupu.
2.3. Uczestnik Promocji może otrzymać jedną Nagrodę w czasie trwania promocji tj.: 22.11 – 19.12.2021.
2.4. Nagroda nie podlega wymianie na nagrodę rzeczową lub finansową.
2.5. Nagroda stanowi nagrodę uzyskaną w ramach sprzedaży premiowej i korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zm.

3. ZASADY REALIZACJI NAGRODY - JAK SKORZYSTAĆ Z KODU, BY AKTYWOWAĆ VOUCHER CANAL+ online
3.1. Kod można wykorzystać rejestrując nowe konto użytkownika na stronie www.canalplus.com („Zrealizuj voucher” w stopce strony) od dnia 22.11.2021
r. od godziny 00:00 do dnia 31.12.2021 r. do godziny 23:59.
3.2. W celu realizacji Nagrody w ramach Promocji należy:
a) wejść na stronę: canalplus.com/pl/voucher;
b) wpisać swój kod vouchera (Nagrodę) i kliknąć: „Przejdź dalej”;
c) utworzyć nowe konto (na pytanie czy posiadasz już konto kliknąć „NIE”):
- wypełnić formularz poprzez podanie adresu e-mail i hasła;
- zaznaczyć zgody marketingowe (opcjonalnie) i kliknąć „Zarejestruj się”;
- wprowadzić dane zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polski i kliknąć
„Przejdź dalej”;
- w podsumowaniu dodać metodę płatności i w przypadku karty debetowej lub kredytowej podać dane karty i wykonać przelew weryfikacyjny (1 PLN, która to kwota zostanie zwrócona na konto Uczestnika rejestrującego kod do realizacji vouchera CANAL+ online);
- po weryfikacji karty Uczestnik otrzyma link aktywacyjny na podany przy rejestracji adres e-mail;
- należy potwierdzić aktywację konta
- następnie Uczestnik będzie miał możliwość oglądania CANAL+ online przez
miesiąc za 0 zł.
Podczas procedury rejestracji podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże w celu założenia konta niezbędne jest podanie przez Uczestnika adresu e-mail, ustalenie hasła, podanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz danych karty debetowej lub kredytowej. Kody nie sumują się. W trakcie rejestracji nowego konta w usłudze CANAL+ online, Uczestnik może wykorzystać jeden kod przyporządkowany do założonego konta.
3.4. Nagroda upoważnia do korzystania z dostępu do platformy CANAL+ online bez opłat przez pierwszy miesiąc od momentu aktywacji Nagrody. Po tym okresie usługę należy anulować/dezaktywować w dowolnym momencie przed upływem darmowego okresu dostępu, aby płatność za kolejny miesiąc nie była pobrana automatycznie z karty debetowej lub kredytowej. W przypadku braku anulowania/dezaktywacji usługi będzie pobierana opłata 45 zł przy udostępnieniu zgód marketingowych (bez zgód marketingowych: 50 zł) za każdy kolejny rozpoczęty miesiąc dostępu do platformy CANAL+ online.
3.5. Nagroda może być wykorzystana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.


4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
4.1. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialności za wady Nagrody, która jest Nagrodą o niewielkiej wartości.
4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
4.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

5. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI
5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji powinny być zgłaszane Organizatorowi, nie później niż do dnia 14 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia reklamacyjnego do Organizatora). Reklamacje zgłaszane po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.5.2. Uczestnik może składać reklamację w formie: a) pisemnej: listem poleconym na adres Organizatora:
„Simba Toys Polska” Sp. z o.o., ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa (z dopiskiem: Reklamacja – „Promocja Strażak Sam z voucherem CANAL+ online”) lub
b) elektronicznej: za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres:
m.zytek@simba.com.pl (w temacie: Reklamacja – „Promocja Strażak Sam z voucherem CANAL+ online”).
5.3. Reklamacja dotycząca przebiegu Promocji powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny (w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych wysyłanych listem poleconym) lub adres e-mail (w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych wysyłanych za pośrednictwem wiadomości e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji (opis zgłaszanych zastrzeżeń lub niezgodności, daty ich wystąpienia), jak również jednoznaczne sformułowanie roszczenia .
5.4. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia w analogiczny sposób, w jaki złożyła reklamację, w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ww. terminie, Organizator poinformuje Uczestnika o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 30 dni od dnia dostarczenia reklamacji Organizatorowi. Do zachowania przez Organizatora terminów, o których mowa powyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed upływem terminu.
5.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
6.1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest
„Simba Toys Polska” sp. z o.o., ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000055810, NIP: 521-10-00-324, REGON: 010677002,
o kapitale zakładowym 100.000,00 PLN (dalej: Administrator). Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres wskazany w niniejszym ustępie lub poprzez następujący e-mail: simba@simba.com.pl.6.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, wydania Nagród, i realizacji postanowień jej Regulaminu, a w przypadku procedury reklamacyjnej w celu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w ramach postępowania reklamacyjnego. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1) (RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
6.3. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora; podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania (np. podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów). Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych.
6.4. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do żądania sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Realizacja ww. uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy kontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są w punkcie
6.1 powyżej.
6.5. Ponadto, jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.6. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Promocji i otrzymania Nagrody, a w przypadku reklamacji podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia skuteczne złożenie reklamacji.6.7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, w szczególności do momentu zakończenia Promocji lub do momentu dostarczenia Nagrody. Po zrealizowaniu celów przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zostaną trwale usunięte. Administrator może jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami. Wówczas dane te będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z Promocją.
6.8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Promocji. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.
7.2. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia z skorzystania z warunków Promocji.
7.3. Uczestnikom, którzy zakupili wskazany w warunkach Promocji produkt, nie przysługuje prawo do wyboru Nagrody, zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego, jak również zastrzeżenia sposobu ich wydania.
7.4. Kody upoważniające do realizacji vouchera CANAL+ online nie zarejestrowane w terminie wg zasad przedstawionych w punkcie 3.2, pozostają własnością Organizatora.
7.5. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych, w szczególności nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7.6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie

na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez informację opublikowaną na Stronie Promocji.
7.7. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. Laureatowi nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osobę trzecią.
7.8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe
przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
7.9. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7.10. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich ogłoszenia na Stronie Promocji.

ZAŁĄCZNIK 1 Artykuły Strażak Sam objęte promocją w sklepach online, u których realizowana jest promocja:
4006592067687 Simba Strażak Sam Baza policyjna z figurką
4052351006749 Simba Strażak Sam Remiza strażacka z figurką
4052351030935 Simba 109251099 Strażak Sam zestaw Venus i skuter
4052351031000 Simba 109251103038 Strażak Sam Police Quad Wallaby
4006592026363 Simba Strażak Sam wóz strażacki Jupiter 2.0
4052351011644 Simba Strażak Sam Quad Merkury z figurką Sama
4006592048228 Simba Strażak Sam figurki 5-pak 925-1034
4006592048655 Simba Strażak Sam Venus z przyczepą i figurka
4006592018436 Simba Strażak Sam Jupiter 2w1
4006592058074 Simba Strażak Sam Jeep ratunkowy z figurką
4006592050993 Simba Strażak Sam Autobus Trevora z figur
4006592038649 Simba Strażak Sam Śnieżny Quad Merkury z figurką
4006592066291 Simba 109251096038 Strażak Sam Jeep Policyjny fig.
4052351011675 Simba Strażak Sam wóz strażacki Venus NA WODĘ + FIGURKA
4006592037819 Simba Strażak Sam Hydrus z figurką 2.0
4006592921125 Simba Strażak sam Pluszowa figurka 45 cm
4006592037888 Simba Strażak Sam łódź Neptun 2.0
4006592037475 Simba Strażak Sam zbiornik z psikawką
4052351006596 Simba Kostium Strój Strażak Sam krótkofalówka
4006592052225 Simba 925-2398 Strażak Sam Gaśnica z tłokiem
4006592907433 Simba Strażak Sam 10 925 0743 Szczypce ratunkowe
4006592062675 Simba 109251093038 Strażak Sam Quad policyjny fig.
4006592062736 Simba 109251092038 Strażak Sam Motor policyjny fig
4006592043629 Simba Strażak Sam Kask mikrofon światło dźwięk
4052351012238 Simba Strażak Sam Kask z mikrofonem
4006592037901 Simba Strażak Sam motorówka Juno 2.0
4006592058258 Simba Strażak Sam Helikopter Wallaby św/dźw
4052351012375 Simba Strażak Sam Pojazd Phoenix z figurką
4006592050979 Simba Strażak Sam rybacka łódź Charliego
4006592007713 Simba Strażak Sam pomarańczowy Helikopter Wallaby
4006333059544 Dickie Strażak Sam remiza strażacka
4006333053207 Dickie Strażak Sam 5-pak
4006333059537 Dickie Strażak Sam Zespół ratowniczy
4006592059576 Simba - Strażak Sam Wóz strażacki Jupiter Mega Del
4006592058456 Simba - Strażak Sam Policyjny lizak drogowy ze światłem
4006592062798 Simba - Strażak Sam Zestaw 3 figurek
4006592020170 Simba - Strażak Sam 2 Figurki z akcesoriami Penny
4006592020170 Simba - Strażak Sam 2 Figurki z akcesoriami Sam i
4006592041670 Simba - Strażak Sam 2 Figurki z akcesoriami Sam i
4006592045616 Simba - Strażak Sam Remiza strażacka XXL Światło, Dźwięk
4006592041670 Simba - Strażak Sam 2 Figurki z akcesoriami Sam
4006592041670 Simba - Strażak Sam 2 Figurki z akcesoriami Elvis
4006592041670 Simba - Strażak Sam 2 Figurki z akcesoriami Derek
4006592020170 Simba - Strażak Sam 2 Figurki z akcesoriami Sam
4006592020170 Simba - Strażak Sam 2 Figurki z akcesoriami Elvis
4006592052836 Simba - Strażak Sam Figurka niespodzianka + naklej
4006592397463 Simba - Strażak Sam Zestaw 2 figurek Sam i koń 925
4006592012410 Simba - Zraszacz wodny - spryskiwacz ogrodowy Stra
4006592020231 Simba - Strażak Sam Zestaw ratunkowy w jajku Sam
4052351007227 Simba - Strażak Sam Pistolet na wodę
4052351011712 Simba - Strażak Sam 2 Figurki z akcesoriami Sam
4052351011712 Simba - Strażak Sam 2 Figurki z akcesoriami Sam

 

pixel