Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Konkursu „Kreatywny sposób dzieci na domową nudę”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „Kreatywny sposób dzieci na domową nudę” mającym na celu promowanie sklepu z zabawkami Humbi.pl wśród obecnych i przyszłych Klientów (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest właściciel sklepu Humbi.pl Almarina Trade Spółka Cywilna Wojciech Jażdziewski Jakub Gąsiorowski z siedzibą w Gdyni, 81-571, przy ul. Chwaszczyńskiej 131B, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9581663071, Regon: 221894006, zwana dalej Organizatorem.

3. Konkurs będzie się składać z głosowania jury, podczas którego zostaną przyznane nagrody trzech stopni.

4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają także kod z rabatem 10% na cały asortyment, który będą mogli wykorzystać w sklepie Humbi.pl do 20 grudnia 2017 roku.

5. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie także o ostatecznym wyniku konkursu i o przyznaniu nagród na podstawie oceny najbardziej interesujących zgłoszeń konkursowych, spośród uczestników spełniających wszystkie warunki formalne.

6. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

§3 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie profilu w serwisie społecznościowym Facebook.com, polubienie fanpage’a sklepu Humbi.pl, polubienie postu konkursowego oraz zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i oświadczeń z nim związanych, których treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Zadanie konkursowe, które będą mieli wykonać Uczestnicy, polega na opisaniu lub/i zaprezentowaniu w komentarzu pod postem konkursowym, co robią ich dzieci (lub co robią razem z nimi), by nie nudzić się w domu (przy pomocy zdjęcia lub krótkiego nagrania dziecka). Sugerowana - lecz nie wymagana - długość filmiku do 60 sekund. Przesłanie wyżej ww. zdjęcia lub nagrania jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica na zamieszczenie wizerunku dziecka.

3. Jury wybierze trzy najciekawsze odpowiedzi i nagrodzi nagrodą główną i dwiema pozostałymi nagrodami.

§4 UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

1. Organizator ma prawo weryfikować (usuwać) zgłoszenia do Konkursu, które nie spełniają warunków, o których mowa w §3, lub łamią zasady regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.com.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania (usuwania) zgłoszeń tych uczestników Konkursu, którzy naruszyli niniejszy regulamin, w szczególności regulacje chroniące prywatność osób trzecich.

§ 5NAGRODY  

1. Nagrody w konkursie

a) Nagroda 1 stopnia – Bon o wartości 300 zł

b) Nagroda 2 stopnia – Bon o wartości 200 zł

c) Nagroda 3 stopnia – Bon o wartości 100 zł

d) Nagroda gwarantowana –  kod z rabatem 10% na cały asortyment, który można wykorzystać w sklepie Humbi.pl do końca 20 grudnia 2017 r.

2. Bony zostaną wydane Uczestnikom w formie kodów rabatowych za pośrednictwem wiadomości w serwisie Facebook.

3. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik uprawnieni są tylko do jednej nagrody.

4. Jury sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Protokół zostanie utrwalony i zarchiwizowany w siedzibie Organizatora.

5. Uczestnicy Konkursu, którzy zostali nagrodzeni jedną z nagród wymienionych w punktach od a) do c) zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem portalu Facebook.

6. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na fanpage’u Humbi.pl do dnia 1 grudnia 2017 r., co jest jednoznaczne z powiadomieniem uczestników o wynikach Konkursu.

7. Uczestnicy mogą wykorzystać bony tylko w jednorazowej transakcji.

8. Promocje nie łączą się. Przy jednej transakcji nie można wykorzystać wygranego bonu z kodem rabatowym 10% ani z innymi kodami rabatowymi udostępnianymi przez sklep Humbi.pl

9. Uczestnicy mają możliwość dokonania zakupu przewyższającego wartość otrzymanego Bonu. W takim wypadku różnicę w kwocie zobowiązani są pokryć we własnym zakresie w zwykłym procesie realizacji zamówienia.

10. Realizacja bonu jest zautomatyzowana i polega na realizacji zamówienia jak przy standardowych zakupach w sklepie Humbi.pl

11. Uczestnicy przy transakcji, podczas której będą chcieli wykorzystać wygrany bon, dodatkowo będą mieli zapewnioną darmową wysyłkę.

12. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany bonów na gotówkę.

13. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zwrotu niewykorzystanej kwoty.

14. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie. Ewentualna próba odsprzedaży skończy unieważnieniem bonu bez możliwości jego ponownego włączenia.

15. Uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu produktu lub produktów zakupionych bonem.

16. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany produktu lub produktów zakupionych bonem (wyjątkiem jest uznana reklamacja).

17. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.

18. Każdy z Uczestników, który wyrazi taką chęć, otrzyma za pośrednictwem wiadomości w serwisie Facebook indywidualny kod z rabatem 10% na zakupy w sklepie Humbi.pl do wykorzystania do końca 20 grudnia 2017 r.

§6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji Konkursu. Podanie danych osobowych jest konieczne tylko w wypadku wygrania Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§7 PRZEKAZANIE NAGRÓD

1. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, laureaci nagród w terminie do 7 dni powinni za pośrednictwem wiadomości prywatnej na stronie sklepu na Facebooku (https://www.facebook.com/humbipl/) napisać prośbę o podanie kodu rabatowego.

2. Po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie do 7 dni każdy Uczestnik w celu otrzymania kodu z rabatem 10% na zakupy w sklepie Humbi.pl powinien za pośrednictwem wiadomości prywatnej na stronie sklepu na Facebooku (https://www.facebook.com/humbipl/) napisać prośbę o podanie kodu rabatowego.

§8 REKLAMACJE

1. Produkt lub produkty zakupione za pomocą bonu obejmuje standardowa gwarancja i proces z nią związany.

2. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy sklep@humbi.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji.

4. W przypadku wady produktu lub produktów zakupionych bonem i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klientowi przysługuje możliwość wymiany towaru. Nie przysługuje mu natomiast zwrot.

5. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.  

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs trwa od dnia 17 listopada 2017 roku do 24 listopada 2017 roku.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przeprowadzenie niniejszego Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez Uczestników Konkursu w ramach jego przeprowadzenia.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie sklepu oraz w siedzibie Organizatora.

5. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.

Załącznik nr 1. Polityka prywatności Jakie dane o uczestnikach konkursu są zbierane?

Jakie dane o uczestnikach konkursu są zbierane?

Zbierane są wyłącznie dane osobowe laureatów konkursu niezbędne do wysyłki nagród.

W jaki sposób są wykorzystywane dane laureatów konkursu?

Dane laureatów będą wykorzystane wyłącznie w celu wysłania nagród na wskazany adres. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy osobami biorącymi udział w konkursie a przedstawicielami Organizatora będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania. W przypadku kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych bądź innego właściwego organu administracji publicznej, dane laureatów Konkursu mogą zostać udostępnione pracownikom organu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, Organizator może udostępnić dane laureatów Konkursu organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób Organizator będzie kontaktował się z uczestnikami Konkursu?

Jeżeli dane zgłoszenie zostanie wybrane przez Organizatora Konkursu do otrzymania jednej z nagród, uczestnik otrzyma powiadomienie w serwisie społecznościowym Facebook.com i zobowiązany będzie do przesłania prośby o wysłanie Bonu w formie kodu rabatowego poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook.com, który to kanał komunikacji będzie wykorzystywany także do dalszej komunikacji z laureatami Konkursu, w razie konieczności.

W jaki sposób uczestnik konkursu może poinformować Organizatora o zmianie danych osobowych?

Informacje o zmianie danych osobowych można zgłosić drogą mailową na adres Organizatora Konkursu – sklep@humbi.pl Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie konkursu z zastrzeżeniem, że uczestników, którzy zadeklarowali udział w konkursie przed datą udostępnienia zmiany polityki prywatności, wiążą postanowienia polityki prywatności obowiązującej w chwili zadeklarowania udziału w konkursie. Firma zbierająca dane: Almarina Trade S.C.. z siedzibą w Gdyni, 89-571, przy ul. Chwaszczyńskiej 131B, Kontakt: http://www.humbi.pl/contact-pol.html  

pixel