Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

REGULAMIN KONKURSU Tydzień z Maszą i Niedźwiedziem

 Regulamin konkursu
“Tydzień z Maszą i Niedźwiedziem”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Simba Toys Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000055810, Nr NIP: 521-10-00-324, o kapitale zakładowym 100.000,00 PLN, zwana dalej „Organizatorem”, jest organizatorem „Tydzień z Maszą i Niedźwiedziem”, zwanej dalej „Promocją”.
 2. Objęta niniejszym regulaminem promocja będzie prowadzona pod nazwą “ Tydzień z Maszą i Niedźwiedziem” i ma charakter ogólnokrajowy.
 3. Promocja rozpoczyna się i trwa od 17 do 25 lutego 2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu trwania Promocji.
 4. Promocja będzie prowadzona we współpracy ze sklepami internetowymi: Humbi.pl (www.humbi.pl)
  Lista sklepów biorących udział w promocji dostępna jest w siedzibie organizatora.
 5. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust. 2 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 6. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 7. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki określone niniejszym Regulaminem.

§ 2
WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:
  1. zakup w okresie obowiązywania Promocji w jednym ze sklepów internetowych, o których stanowi § 1 ust 4 Regulaminu, zabawek z serii Masza i Niedźwiedź za minimum 49,90 (słownie: czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy);
  2. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe:
   W co najchętniej pobawiłbyś się z Maszą i Niedźwiedziem w ich magicznym lesie? 
   i przesłanie na wskazany adres emailowy na stronie sklepu internetowego, w którym w/w zabawki zostały kupione;
  3. dopisanie numeru zamówienia zakupionej zabawki Masza i Niedźwiedź;
  4. polubienie profilu sklepu (gdzie zabawka została zakupiona) na Facebooku, linki poniżej: www.facebook.com/humbipl;
 2. Udział w Promocji mogą brać pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby niepełnoletnie w imieniu których działają ich przedstawiciele ustawowi, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i podmiotów prowadzących sprzedaż objętą Promocją oraz ich krewnych w linii prostej oraz bocznej.
 3. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
 4. W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może wykluczyć daną osobę z udziału w Promocji w każdym momencie trwania Promocji. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
 5. Promocja obejmuje wszystkie produkty z kolekcji Masza i Niedźwiedź.

§ 4
NAGRODY RZECZOWE

 1. Dla laureatów Promocji przewidziano następujące nagrody rzeczowe:
  1. podwójny bilet na pokaz „Masza i Niedźwiedź na lodzie” dla 1 zwycięzcy Kraków (10/03 godz. 17:00);
  2. podwójny bilet na pokaz „Masza i Niedźwiedź na lodzie” dla 1 zwycięzcy Gdańsk (18/03 godz. 17:00);
  3. podwójny bilet na pokaz „Masza i Niedźwiedź na lodzie” dla 1 zwycięzcy Warszawa (27/03 godz. 18:00);
  4. lalka Masza w noworocznym stroju 23 cm (nr. art. 109301018);
  5. niedźwiedź Rockowy Misza (nr. art. 109308193);
  6. lalka Masza 40 cm w stroju zimowym (nr. art. 109301676);
  7. zestaw klocków Domek Niedźwiedzia (nr. art. 800057098);
  8. zestaw klocków Domek Maszy (nr. art. 800057096);
  9. lalka Masza zestaw doktora (nr. art. 109306542).
 2. Powyższe nagrody przyznane zostaną laureatom Promocji przez Komisję.
 3. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech nagród rzeczowych, ani ich zamiany, a także nie przysługuje prawo do otrzymania ich ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 3. Wszelkie zastrzeżenia i skargi, związane z Promocją, jej Uczestnik zobowiązany jest skierować na piśmie do Organizatora, za potwierdzeniem, w terminie 3 dni od daty zaistnienia okoliczności, z uwagi na które zostały one zgłoszone. Skargi nadane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Skargi rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie skargi będzie ostateczna.

§ 6
INNE POSTANOWIENIA

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2.  Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.simba.com.pl oraz na stronie sklepów internetowych biorących udział w Promocji.

 

pixel